บทความน่าอ่าน ทางด้านวิศวกรรม .....ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้ฟรีๆ ครับ...
 
 

ชนิด   
    บทความน่าอ่าน เรื่อง "มาตรฐานการไฟฟ้า"       ขนาดไฟล์
   มาตรฐานการป้องกันฝุ่น ละออง และ น้ำ_IP Standard                            
 189 KB
   

มาตรฐานการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า IM Standard

 232 KB

ชนิด    
บทความน่าอ่าน เรื่อง "โรงไฟฟ้า ชีวมวล" ขนาดไฟล์   
ประโยชน์ของโรงไฟฟ้า ชีวมวล                                                                      167 KB

Biomass Power Plant

2,020 KB

 ชนิด     บทความน่าอ่าน เรื่อง "มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าในประเทศไทย" ขนาดไฟล์    
  คำนำ/สารบัญ/45 คำนำ / สารบัญ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย//พ.ศ.2545              600KB       
   

บทที่ 1/2545 นิยาม และข้อกำหนดทั่วไป                                

  1.32MB   
  บทที่ 2/2545 มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า   292 KB
  บทที่ 3/2545 ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย   639 KB
  บทที่ 4/2545 การต่อลงดิน   747 KB
  บทที่ 5/2545 ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ   1.88 MB
  บทที่ 6/2545 บริภัณฑ์ไฟฟ้า   1.40 MB
  บทที่ 7/2545 บริเวณอันตราย   2.75 MB
  บทที่ 8/2545 สถานที่เฉพาะ   238 KB
  บทที่ 9/2545) อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ   528 KB
  บทที่ 10/2545 บริภัณฑ์เฉพาะงาน   1.38 MB
  บทที่ 11/2545 มาตรฐานอัตราลำดับการทนไฟของสายไฟ   131 KB
  บทที่ 12/2545 วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต   368 KB
  บทที่ 13/2545 อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน (Sub-Surface Building)   260 KB
  บทที่ 14/2545 การติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว   220 KB
  ภาคผนวก ก. คำศัพท์ อังกฤษ - ไทย   360 KB
  ภาคผนวก ข. คำศัพท์ ไทย- อังกฤษ   359 KB
  ภาคผนวก ค. ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับเซอร์กิตเบรคเกอร์ที่ใช้กับบ้านอยู่อาศัย และอาคารทั่วไป
ตามมาตรฐาน IEC 60898 หรือ IEC 898
  167 KB
  ภาคผนวก ง. ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับเซอร์กิตเบรคเกอร์ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 หรือ IEC 947-2   171 KB
 
  ภาคผนวก จ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์แนะนำ   138 KB
  ภาคผนวก ฉ. ประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับการป้องกันไฟดูด (IEC 60536)   106 KB
  ภาคผนวก ช. ตารางเปรียบเทียบ ระหว่าง NEMA Enclosure Type
และ IP Class Protection (IEC Standard)
  125 KB
  ภาคผนวก ซ. ดีมานด์แฟกเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบส่วนกลาง(Central)
และโหลดของเครื่องปรับอากาศแต่ละชนิด
  105 KB
  ภาคผนวก ฌ. วิธีหาขนาดสายดินของวงจรย่อย   574 KB
  ภาคผนวก ญ. จำนวนสูงสุดของสายไฟฟ้าขนาดเดียวกันในท่อร้อยสาย   345 KB
  ภาคผนวก ฎ. Utilization Categories for Contactors and Motor-starters   91.3 KB