ที่มาของโครงการ Co-Generator 1x1MWe. Power Plant
               สืบเนื่องจากบริษัทไบโอแลปจำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 7A. ซึ่งทำธุรกิจ ผลิตยาแผนปัจจุบัน และรับจ้างผลิตยาทั้งในและต่างประเทศ ต้องการตั้งโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองในโรงงาน (Power Plant) เนื่องจากต้องการความเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าที่มั่นคง ประกอบกับมีต้องการใช้ น้ำร้อน (Steam)เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตที่เพิ่มขึ้น จึงได้สร้างโรงไฟฟ้าระบบ Co-Generator โดยมี ผู้รับเหมาหลัก บริษัทเอ็นเนอร์ทริคจำกัด จัดทำระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย
          1.    งานออกแบบระบบไฟฟ้า (Power Electrical System)      
          2.    งานออกแบบระบบคอลโทรล,เครื่องวัด (Controller,Instrument System)
          3.    งานออกแบบระบบเชื่อมโยงระบบ (Synchronization&Interface System)
          4.    งานออกแบบระบบสือสาร (Communication System)
          5.    งานออกแบบระบบแสงสว่างและเต้ารับไฟฟ้า (Lighting Illuminaire&Receptacle System )
          6.    งานออกแบบระบบเตือนเหตุเพลิงไหม้และป้องกันแก๊สรั่ว (Fire Alarm&Gas Leak Detector System )
          7.    งานออกแบบระบบกราวด์ (Grounding System)
            
 8.  งานติดตั้งพร้อมจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้า,สือสารและระบบคอลโทรลทั้งโครงการ

รูปภาพก่อนการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบคอลโทรลภายในห้อง Gas Engine